top of page

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1  Algemene voorwaarden (AV): de onderhavige voorwaarden;

 

1.2 Opdrachtnemer: TOF Advies B.V, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 90576306;

 

1.3  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 

1.4 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk, hierna kortweg ook aangeduid met pp.; 

 

1.5  Werkzaamheden/activiteiten: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht aan TOF Advies B.V. is gegeven of die door TOF Advies B.V. worden verricht of behoren te worden verricht, omdat zij direct verband houden met de door Opdrachtgever verstrekte opdracht;

 

1.6  Overeenkomst: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening, die altijd een inspanningsverplichting is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen TOF Advies B.V. en Opdrachtgever;

 

1.7 Deelnemer: de persoon die namens Opdrachtgever deelneemt aan de door TOF Advies B.V. verzorgde activiteiten. 

 

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

 

2.1 Deze AV zijn van toepassing en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen; 

 

2.2  Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle werkzaamheden die TOF Advies B.V. in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die TOF Advies B.V. met Opdrachtgevers sluit, daaronder ook begrepen, iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Naast TOF Advies B.V. kunnen ook personen die door TOF Advies B.V. direct of indirect bij de dienstverlening zijn of worden betrokken, onder wie derden of werknemers van TOF Advies B.V. , zich op deze AV beroepen; 

 

2.3  Afwijkingen op deze AV zijn alléén geldig, wanneer deze schriftelijk tussen pp. zijn overeengekomen;

 

2.4  De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt altijd afgewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen; 

 

2.5 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: 

 

a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de gesloten overeenkomst, c: deze AV;

 

3. TOT STAND KOMINGOVEREENKOMST/OPDRACHTEN

 

3.1  Een opdracht of overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt;

 

3.2 Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door TOF Advies B.V. en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door Opdrachtgever van het feit dat TOF Advies B.V. met de werkzaamheden is begonnen, zonder dat Opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert;

 

4. AANBIEDINGEN/OFFERTES, HONORARIUM EN BETALING

 

4.1 Een aanbod van TOF Advies B.V. is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van acceptatie of van aanvaarding is genoemd;

 

4.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, wanneer aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;

 

4.3  Partijen komen voorafgaande aan de opdracht/overeenkomst een prijs/vergoeding met elkaar overeen, die zal worden berekend volgens de (uur)tarieven van TOF Advies B.V. en is altijd exclusief BTW. Bij een eenmalige opdracht wordt de prijs/vergoeding van te voren in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Doorlopende opdrachten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen;

 

4.4  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht van korting, verrekening of opschorting. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen deze termijn te betalen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van voldoening v/h bedrag; 

 

4.5 Wanneer TOF Advies B.V. genoodzaakt is om buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarmee voor rekening van Opdrachtgever.  

 

5. CONTRACTDUUR, UITVOERINGSTERMIJN EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT: 

 

5.1  Een opdracht wordt geacht voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde periode te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen; 

 

5.2  Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van de werkzaamheden, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient Opdrachtgever TOF Advies B.V. schriftelijk in gebreke te stellen;

 

5.3 TOF Advies B.V. zal de opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. TOF Advies B.V. bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, met in achtneming van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, voor zover die eisen binnen het kader van de opdracht realiseerbaar, redelijk en billijk zijn. Derden kunnen hier geen enkel recht aan ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart TOF Advies B.V. tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband; 

 

5.4  TOF Advies B.V. heeft het recht om (bepaalde) werkzaamheden/activiteiten van de opdracht te laten verrichten door derden die door TOF Advies B.V. worden aangewezen;

 

5.5  Opdrachtgever zal aan TOF Advies B.V. steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken, die relevant is voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is;

 

5.6  Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig en/of niet juist aan TOF Advies B.V. zijn verstrekt, heeft TOF Advies B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst of opdracht aan te passen of op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;

 

5.7  Wanneer is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan TOF Advies B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd; 

 

5.8  Indien in het kader van de opdracht door medewerkers van TOF Advies B.V. of de door TOF Advies B.V. ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, ook al is met de uitvoering van deze werkzaamheden een langere periode gemoeid, bijvoorbeeld voor het realiseren van een project, behoudt TOF Advies B.V. te allen tijde het gezag over de door haar ingeschakelde medewerkers en/of derden. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor een veilige werkplek en voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

 

5.9 TOF Advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer TOF Advies B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

 

6.1  Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan door deze wijziging of aanvulling worden beïnvloed. TOF Advies B.V. mag afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde data en locaties, wanneer de aanmeldingen voor de (training)activiteiten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.  

 

6.2  Wanneer de hiervoor genoemde wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TOF Advies B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren informeren, met inbegrip van de meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken honorarium en/of oplevertermijn;  

 

6.3  TOF Advies B.V. zal bij een wijziging of aanvulling de eventuele meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken tarief en/of de oplevertermijn alléén aan Opdrachtgever in rekening kunnen brengen, wanneer de wijziging of de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan TOF Advies B.V. kunnen worden toegerekend.

 

7. GEHEIMHOUDING/PRIVACY

 

7.1  TOF Advies B.V. is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever en/of Deelnemer is verstrekt en van resultaten die zijn verkregen bij de bewerking of verwerking daarvan; 

 

7.2  Partijen mogen in hun communicatie uitingen, zoals op een website, nieuwsbrief of social media vermelden dat zij met en voor elkaar opdrachten uitvoeren en uit dien hoofde samenwerken;

 

7.3 TOF Advies B.V. mag verkregen gegevens aanwenden voor vergelijkende of statistische doeleinden, mits die gegevens niet zijn te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of deelnemers van Opdrachtgevers. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige volzin is TOF Advies B.V. niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die is verstrekt; 

 

7.4 Om optimaal gebruik te maken van de diensten van TOF Advies B.V. , kan Opdrachtgever of een Deelnemer van Opdrachtgever zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Voor aanmelding is een geldig e-mailadres, een bedrijfsnaam en een telefoonnummer van Opdrachtgever dan wel van de Deelnemer van Opdrachtgever vereist;

 

7.5 TOF Advies B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever/Deelnemer conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

8.1  TOF Advies B.V. behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest, die TOF Advies B.V. gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht;

 

8.2  Het is Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOF Advies B.V. om producten, waaronder begrepen cursus- trainings- en workshopmateriaal, programma’s, modellen en werkwijzen van welke aard dan ook, die door TOF Advies B.V. zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen op straffe van een boete van € 2.500,- per overtreding en € 250,- voor iedere dag dat deze voortduurt;

 

8.3  Opdrachtgever vrijwaart TOF Advies B.V. voor alle eventuele aanspraken van derden ter zake de voor de uitvoering van de opdracht aan TOF Advies B.V. verstrekte documenten en informatie, waarop mogelijk intellectuele eigendomsrechten van derden rusten; 

 

9 KLACHTEN

Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 

schriftelijk worden gemeld aan TOF Advies B.V. op zodanige wijze, dat TOF Advies B.V. met de van  opdrachtgever verkregen informatie in staat is om adequaat op deze klachten te reageren, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1 Iedere aansprakelijkheid van TOF Advies B.V. en de in artikel 2.2. van deze AV genoemde betrokken personen, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door TOF Advies B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd;

 

10.2 Indien en voor zover de hiervoor onder artikel 10.1 genoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van TOF Advies B.V. beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

 

10.3 TOF Advies B.V. is niet aansprakelijk tot vergoeding voor enige schade indien Opdrachtgever, op het moment waarop de in artikel 10.1 van deze AV bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is in de nakoming van enige verplichting tegenover TOF Advies B.V. ;

 

10.4 TOF Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade;

 

10.5 Indien er sprake is van schade waarvoor TOF Advies B.V. aansprakelijk is, heeft TOF Advies B.V. te allen tijde het recht om deze schade ongedaan te maken, indien en voor zover dat mogelijk is;

 

10.6 TOF Advies B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van gegevens, tijdens vervoer of verzending via onder andere elektronische mail. TOF Advies B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor schade of voor het verloren gaan van informatie en/of gegevens, waaronder documenten van Opdrachtgever, die TOF Advies B.V. onder zich heeft;

 

11. OPZEGGING EN ANNULERING

 

11.1 Opdrachtgever en TOF Advies B.V. kunnen te allen tijde opzeggen en annuleren, met een opzeg- of annulerings- termijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet; 

 

11.2 Opzegging/annulering dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij te worden medegedeeld;

 

11.3 Wanneer Opdrachtgever de verstrekte opdracht annuleert, binnen één week vóór, bij of na aanvang van de verstrekte opdracht, dan dient Opdrachtgever alle door TOF Advies B.V. gemaakte kosten, inclusief de kosten van deelname, verblijf, locatie, en catering volledig aan TOF Advies B.V. te voldoen. Annuleert Opdrachtgever binnen één tot drie weken vóór aanvang van de betreffende activiteit, dan is Opdrachtgever 50% van de kosten van deelname -inclusief de kosten van verblijf, locatie en catering, aan TOF Advies B.V. verschuldigd + € 50,– administratiekosten, excl. BTW; 

 

11.4 Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde Deelnemer aan te wijzen, mits deze naar de inschatting van TOF Advies B.V. voldoet aan de door TOF Advies B.V. gestelde eisen;

 

12. OPSCHORTINGSRECHT

 

12.1 TOF Advies B.V. heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald;

 

12.2 TOF Advies B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen het weigeren van deelname en toegang tot een training, seminar of workshop, de afgifte van bescheiden, documenten of andere zaken aan de Opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens TOF Advies B.V. .

 

13. OVERMACHT

 

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt;

 

13.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TOF Advies B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen;

 

13.3 TOF Advies B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TOF Advies B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen;

 

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

14. GESCHILLEN/BEVOEGDE RECHTER

 

14.1 Op alle overeenkomsten tussen TOF Advies B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

 

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen TOF Advies B.V. en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost Brabant. 

 

Deze AV voor TOF Advies B.V. zijn opgemaakt in juni 2023. 

bottom of page